Z historie po současnost

...nestává se tak často abychom mohli oslavovat 100 let

V lidském životě je dožítí sta let něco vzácného, obdivuhodného a výjimečného. A co představuje 100 let v historii školského zařízení, konkrétně Dětského domova v Liptále?
Představujeme především desítky či stovky rozmanitých osudů dětí, které zde v průběhu let kratší či delší domu vyrůstají a vyrůstaly. A jsou to také osudy mnoha pedagogických a nepedagogických zaměstnanců tohoto zařízení, kteří tu pracují a pracovali. Formy výchovy a vzdělávání byly často poplatné době. Ale bez ohledu na ideologie a formy státního zřízení, které v tom či onom období během sta let existovaly, bylo vždy nejdůležitější pro život dětí vyrůstajících bez péče rodiny, aby cítily jistotu, zájem a lásku lidí, kteří se o ně v Liptále starali.

A to se většinou dařilo. Svědčí o tom návštěvy a korespondence dnes už dospělých lidí, bývalých klientů tohoto zařízení, kteří stále vzpomínají s vděkem na život strávený ve vesničce na Valašsku.

Historie 100 let se datuje od října roku 1907, kdy se podařilo katolickému faráři Msgre. Františku Štěpánovi zbudovat a otevřít v Liptále sirotčinec, ve kterém se o výchovu a vzdělání sirotků staraly řádové sestry Dominikánky. Ty však byly odsunuty v roce 1957 do Bojkovic.

pamětní deska Msgre. Štěpána

V roce 1964 se změnil název na Zvláštní školu internátní, kde vyrůstaly a vzdělávaly se jen děti s různým stupněm mentálního postižení. V roce 2000 se z dosavadní Zvláštní školy internátní stal Dětský domov a Speciální škola a od té doby vyrůstaly v dětském domově i děti, které navštěvovaly jiné typy škol, než jen tehdejší zvláštní školu.
V roce 2005 se změnil název na Dětský domov a Základní škola Liptál a v roce 2006 na současný název Základní škola při Dětském domově Liptál.
Bez ohledu na změny názvu našeho zařízení, péče o žáky jak v základní škole, kde docházejí či dojíždějí i žáci z rodin, tak o děti v dětském domově, stále směřuje k předávání těch nejdůležitějších vědomostí, dovedností a návyků tak, aby se z nich stali dospělí lidé, kteří si dobře a zodpovědně povedou jak v soukromém tak profesním životě. A to je určitě přání a sen všech rodičů, tedy i pracovníků ZŠ při DD Liptál. V životě se plní nejenom sny, ale stávají se také malé či větši zázraky. Mezi ty zázraky počítáme také to, když se dětem podaří vrátit se zpět do fungující rodiny anebo když se pro ně podaří nalézt rodinu novou, pěstounskou či adoptivní. Protože se to však všem nepodaří, jsme tu a budeme tu i nadále díky našemu zřizovateli, Krajskému úřadu ve Zlíně, a s námi spousta vzácných lidí - přátel sponzorů. Ti dětem zpříjemňují jejich nelehký životní úděl, podporují je psychicky, zprostředkovávají jim spousty zážitků, setkání, rozvíjejí jejich dovednosti a zájmy a ulehčují jim start do života dospělých.

Kronika domova v datech

1907

založení vychovávacího ústavu a sirotčince P. Fr. Štěpánem (kolaudace 23.12.)
příchod sester z III. řádu kláštera sv. Dominika z Řepčína u Olomouce (12.9.)
otevření jednotřídní katolické soukromé obecné školy (15.10.)
počet chovanců do konce roku -17


1908

počet chovanců se rozšířil na 38, z toho 23 chlapců a 12 děvčat
rozšíření školy na dvojtřídní,
celkem 71 žáků
zakoupení domu čp.234

1911

rozšíření školy na trojtřídní
zakoupení domu čp. 233

1917

otevření 1.ročníku soukromé měšťanské školy

1922

výstava prací chovanců ústavu, která měla velký úspěch a velká část těchto prací byla pak převezena na župní výstavu sociální péče

1928

při projíždění Liptálem se zastavil 1. československý prezident T.G.Masaryk

1932

zavedení ústředního topení, elektřiny počet chovanců 88

1936

provedena přístavba hlavní budovy zakoupení chalupy se zahrádkou od rodiny Kozlovských slavnostní odhalení pamětní desky P.Fr.Štěpána

1942

zřízen v hlavní budově tábor pro německé děti, později i pro děti z Holandska
počet chovanců klesl oproti r. 1939 ze 77 na 50 dětí

1944

ústav obsazen příslušníky německé policie

1947

oslava 40. výročí založení ústavu (12.9.) - bylo konstatováno, že ústavem do té doby prošlo 1050 dětí

1948

zrušení soukromé obecné a měšťanské školy do ½ hlavní budovy byla umístěna veřejná měšťanská škola, která původně sídlila v zámku

1949

změna ústavu ze sirotčince na dětský domov

1950

umístění dětí ze sirotčince v okresních dětských domovech změna názvu na Zvláštní dětský domov ředitelem byl jmenován Fr.Doležal ze Starého Města u Uh. Hradiště umístění 70 mentálně retardovaných dětí zřízena Zvláštní škola, která byla umístěna v zámku

1951

vydán zákaz náboženských úkonů v zařízení

1957

50. výročí založení ústavu 

definitivní odchod sester dominikánek z ústavu počet dětí - 109 počet vychovatelek - 9 p. Synek - ředitel ústavu

1958

p. Rozsypal - ředitel ústavu

1960

p. Josef Kordík - ředitel ústavu

1964

sjednocení Zvláštní školy a Zvláštního dětského domova, změna názvu na Zvláštní škola internátní ředitelem je jmenován p. Zdeněk Sadílek, bývalý učitel Základní školy v Liptále

1966

1.srpna byl jmenován ředitelem Jaroslav Štěpán, učitel zvláštní školy z Jihlavy ve šk. r.1966/67 má škola 10 tříd a 143 žáků v domově je 107 dětí

1970

ve šk.r.1970/71 byl jmenován ředitelem školy Zdeněk Chrástecký, který před tím působil v Hošťálkové

1977

přestěhování zvláštní školy z budovy zámku do hlavní budovy DD

1983

4.listopadu byl slavnostně zahájen provoz zvláštní školy v pavilonu nové budovy základní školy

1987

zahájena generální oprava hlavní budovy DD z r. 1907 ředitel zařízení Zdeněk Chrástecký odchází do důchodu a na jeho místo je jmenován PaedDr. Jaroslav Šmigura

1989

J. Šmigura byl odvolán z funkce ředitele, vedením zařízení byla pověřena Alena Prcínová

1990

ředitelkou zařízení jmenována Mgr. Alena Suchánková

1993

dokončena generální oprava hlavní budovy, která byla zahájena již v r. 1987

2000

zařízení získalo právní subjektivitu a název byl změněn na Dětský domov a Speciální škola

2004

rekonstrukce a přestavba obou budov DD na zařízení rodinného typu

2005

odchod Mgr. Aleny Suchánkové do důchodu a jmenování Mgr. Evy Žůrkové do funkce ředitelky zařízení, změna názvu zařízení na Dětský domov a Základní škola Liptál

2006

změna názvu na Základní škola při Dětském domově Liptál

2015

zahájena transformace zařízení v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji

2017

opuštění budovy tzv. Malého domova

2018

skončení funkčního období Mgr. Evy Žůrkové 

jmenování Mgr. Lukáše Diatky do funkce ředitele zařízení

2019

zrušení Základní školy v rámci dětského domova

snížení kapacity dětského domova na 24 dětí 

změna názvu zařízení na Dětský domov Liptál

2020

ukončení činnosti Školní jídelny - přechod k samostatnému stravování v rámci jednotlivých rodinných skupin

demolice starého komínu bývalé kotelny

oprava podlahových krytin v dětských pokojích

oprava okapů a okapových svodů na hlavní budově DD